web analytics

Month: February 2020

วิดีโอสรุปงาน MORAL BUSINESS FORUM 2020

MORAL BUSINESS FORUM 2020” การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มธุรกิจภาคเอกชน ผู้มีเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม  Prev 1 of 1 Next Moral business forum 2020 – Moral Business เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ดำเนินการโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสา ภายใต้การสนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน MORAL BUSINESS FORUM 2020” (ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มธุรกิจภาคเอกชนผู้มีเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม การจัดงานนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน (MORAL BUSINESS FORUM 2020) ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรภาคเอกชน เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม และเป็นการสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจภาคเอกชน มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมคนในองค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาลไปสู่การเป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรม ที่ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และการส่งเสริมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละองค์กร รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจเอกชน เพื่อขยายผลสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะและพัฒนาเป็นนโยบายที่เหมาะสมปฏิบัติได้จริงต่อไป Prev […]

Copyright © 2019. All rights reserved.