web analytics

สสส

หลักสูตร นักส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ” รุ่นที่ ๓

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมหลักสูตร “นักส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ” รุ่นที่ ๓ (กระบวนการพัฒนาคนเก่ง คนดี เพื่อรากฐานที่มั่นคงขององค์กร) ภายใต้โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องเอ็มเมอรัล (Emerald) โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม       การอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบความสมดุล ๓ ประการ คือ ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive) การทำธุรกิจเพื่อสังคม ที่ต่อยอดมาสู่ SE (Social Enterprise) และการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Environmental) ซึ่งเป็นการมุ่งพัฒนาคนในองค์กรให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีระบบตรวจสอบที่ดีเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บนหลักคิดของศาสตร์พระราชากับกระบวนการพัฒนาองค์กรด้วย MIO […]

เวทีเปิดบ้านคุณธรรมภาคธุรกิจเอกชน

เวทีเปิดบ้านคุณธรรมภาคธุรกิจเอกชน โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ดำเนินการโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิหัวใจอาสา สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การจัดงานในวันนี้เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับนโยบายของประเทศด้านคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์คุณธรรมในฐานะเลขานุการของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จึงได้จัดเวทีครั้งในในการฉายภาพของคุณธรรม ความดีของภาคธุรกิจที่จะทำให้เกิดความยั่งยืน ในส่วนของภาคธุรกิจเอกชนเป็นเรื่องใหม่ และเป็นการเสริมแรงให้องค์กรสุขภาวะ โดยใช้มิติของความเป็นฐานในการขับเคลื่อน เป็นการจัดสภาพแวดล้อม สร้างคนดีให้สังคม ให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น วันนี้ ทุกจุดจะต้องร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคม หนึ่งในนั้นคือ ธุรกิจคุณธรรม ที่ทุกท่านจะเป็นส่วนหนึ่ง ในขบวนนี้ด้วย ทำไมจึงต้องมาคิดเรื่องความดี และจะทำอย่างไร

Copyright © 2019. All rights reserved.